Reklamációs rendszabály

Online webáruház eclogs.store

I. Általános feltételek

1.1 A reklamációs eljárás a 2010.-es évi CXVI. 40/1964 törvény (továbbá mint Ptk.) módosított Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban mint: Ptk.). 250/2007 módosított fogyasztóvédelemről szóló törvény (továbbá csak Fogyasztóvédelmi törvény) 102/2014. a fogyasztóvédelemről a távolból megkötött szerződés, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a módosított törvény és a 2 számú. 22/2004-es módosított törvény az elektronikus kereskedelemről szabályozza az eladó közötti jogviszonyt, mely:

1.2. Céges eladó

Cég név: LP Euro Trade spol. s r.o.
Telephely: Bystrická cesta 198/52,

Ružomberok 034 01

SlOVAKIA

Bejegyezve a zsolnai kerületi bíróság nyilvántartásába,

Szakasz: s.r.o,

Betétszám 73948/L

Cégjegyzékszám: 52878821

Adószám: 2121173230

Nemzetközi adószám SK2121173230
Bankszámlaszám: SK7911000000002947083055

Eladó felület: ÁFA /Általános forgalmi adó/

(továbbá mint: az eladó) és minden olyan személy, aki az eladó által az eladó honlapján kínált áruk vagy szolgáltatások vásárlója és az eladó honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint fogyasztóként jár el a feltüntetett Panaszkezelési Szabályzat és a fogyasztót meghatározóan vonatkozó jogszabályok szerint a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaival, mely a törvények: 1. sz. 102/2014-ik törvény szerint a fogyasztóvédelemről a távolról megkötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtása során történő fogyasztóvédelemrőlszóló.250/2007-es . törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1999. évi CXVI. 40/1964-es. módosított törvény.

1.3. Az eladó kapcsolattartó e-mail címe és telefonos elérhetősége:

E-mail: info@eclogs.store

Tel. azám.: +421 903 349 510

1.4. Cím az írásban elküldött reklamáció és az adás-vétel elállási szerződés elküldéséhez:

LP Euro Trade spol. s r. o., Bystrická cesta 198/52, Ružomberok 034 01, SLOVAKIA

1.5 Ez a reklamációs rendszabályzat az eladó az eclogs.store online webáruházon keresztül az eladóval kötött távvásárlási szerződés értelmében a vásárló jogaira és kötelezettségeire irányul, aki a termék (áru) vagy szolgáltatás hibájából eredő jogok gyakorlása során fogyasztó. vagy üzlet.

1.6 Vevő minden olyan személy (egyéni vagy jogi személy), aki az eladó weboldalán vagy egyéb távoli kommunikációs eszközön keresztül adásvételi szerződést kötött meg az eladóval.

1.7. A fogyasztó egyéni személy, vevő, aki az eladó honlapján keresztül adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége céljából járt el.

1.8 Ez a reklamációs szabályzat határozza meg a fogyasztónak minősülő vevők és az eladó közötti jogviszonyt. A 4.12.-es pontban foglaltak kivétellel, mely ebben a panasztételi eljárásban szerepel.

1.9 Az eladó nyilatkozata a jótállási időről, amennyiben a vevő nem fogyasztóként jár el.

.A termékek (továbbá mint „árucikkek” vagy „tárgyak”) olyan áruk, szolgáltatások, amelyek eladásra vannak szánva és amelyeket az eladó honlapján is közzé vannak téve.

II. Üzenetek

2.1. Az eladó, áru, vagy szolgáltatáshibáért való felelősségének viszonya (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyok) olyan egyéni személyekre vonatkozik, akik az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenységük keretében járnak el ( törvény általános rendelkezésein kívül alkalmazni szükséges a 40/1964.számú törvényt.

2.1.Az eladó, termék, vagy szolgáltatáshibáért való felelősségének viszonya (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszony) olyan egyéni személyekkel, akik az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenységük keretében járnak el (a törvény általános rendelkezésein túlmenően alkalmazni kell a 40/1964-es törvényt. A módosított Polgári Törvénykönyv, valamint a külön szabályozások, így különösen a 102/2014-es törvény. a fogyasztóvédelemről távolról megkötött szerződésen vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződésen alapuló áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint a 250/2007-es törvény alapján. mely a fogyasztóvédelemről szól.

2.2. Hibaszavatossági jogok gyakorlásából eredő jogviszony az eladó és a vevő között, aki jogi személy vagy egyéni személy, vállalkozó, aki az üzleti tevékenysége keretében jár el /és akit nem a 513/1991-es számú törvény érint a módosított kereskedelmi törvénykönyv szerepeltek szerint. A 4.12. pontban foglalt kivételével. (Az eladó nyilatkozata a jótállási időről abban az esetben, ha a vevő nem fogyasztóként jár el).

2.3. A 102/2014-es törvény 3. § 2.-ik bek. 1, fejezetének n) pontja szerint az eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási szabályok, amelyeknek betartását az eladó kötelezettséget vállalt volna és a magatartási szabály olyan megállapodásnak vagy szabályrendszernek minősül, amely meghatározza a betartást vállaló eladó magatartását. jelen magatartási szabályzatnál egy vagy több olyan speciális üzleti szabállyal, illetve üzletággal kapcsolatosan, ha ezeket jogszabály, vagy más jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése nem állapítja meg), amelynek betartását az eladó vállalta, és arról, hogy a fogyasztó hogyan ismerheti meg ezeket, illetve hogyan juthat hozzá szövegükhöz.

III. Az eladó felelőssége a termék hibáiért (áruk és szolgáltatások)

3.1.Az eladó köteles az árut (árut) vagy szolgáltatást a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően biztosítani, pl. az előírt minőségben, mennyiségben és hibamentesen (tényi jogszabály).

3.2. Az eladó felelősséget vállal az eladott áru vagy szolgáltatás hibáiért a vevő általi átvételkor. Ha nem használt cikkről van szó, úgy a jótállási időn belül (szavatosság) a termék átvételét követően felmerülő hibákért az eladó felel. Az eladó azt javasolja a vevőnek , hogy az áruk vagy szolgáltatások hibáit indokolatlan késedelem nélkül érvényesítse az eladónál.

Használt termékek esetén az eladó nem vállal felelősséget azok használatából vagy elhasználódásából eredendő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében nem vállal felelősséget olyan hibáért, amely alacsonyabb áron volt értékesítve.

3.3. A vevő jogosult az eladott árut, szolgáltatást átvétel előtt megtekinteni.

IV. Garancia idő

4.1 A jótállási idő 24 hónap. A használt cikkek jótállási ideje 12 hónap. A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a vevő átveszi a terméket vagy a szolgáltatást.

4.2. Ha nem romlandó vagy használt termékcikkről van szó, az eladó felelősséggel tartozik azokért a hibákért, amelyek az áru átvételét követően a jótállási időn belül (szavatosság) keletkeznek. A jótállási idő 24 hónap. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a használati idő és a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

4.3 Amennyiben használt dologról van szó, a vevő és az eladó rövidebb, de 12 hónapnál nem hosszabb jótállási időben is megállapodhat.

4.4 Azokra a termékekre, melyeket hosszabb időre szánnak, speciális előírások határoznak meg a jótállási időt 24.hosszabb, mint 24 hónap. A 24 hónapot meghaladó jótállási idő csak a termék egy részére vonatkozik.

4.5. A vevő kérésére az eladó írásban ad jótállást (jótállási levelet) köteles adni. Ha a tárgy tulajdonsága ezt lehetővé teszi, akkor a jótállási levél helyett elegendő a vásárlást igazoló okmányt kiállítani.

4.6.Az eladó a vevőnek kiállított jótállási levélben vagy a hirdetésben történő nyilatkozatával a jelen törvényben meghatározott jótállási időt meghaladó szavatosságot vállalhat. A jótállási levélben az eladó határozza meg a jelen garancia feltételeit és terjedelmét.

4.7 A jótállási időszak a termék vevő általi átvételétől kezdődik. Amennyiben a megvásárolt terméket az eladótól eltérő vállalkozó kívánja üzembe helyezni, a szavatossági idő az üzembe helyezés napjától kezdődik, amennyiben a vevő az üzembe helyezést legkésőbb három héten belül kezdi el. a tárgy átvételét követően és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést szabályszerűen és időben biztosította.

4.8 Új termék cseréje esetén a jótállási idő az új termék átvételétől kezdődik ismét.

4.9 Amennyiben egy új termék olyan részét cserélik ki, amelyben a tárgy tulajdonságai ezt lehetővé teszik. Az említett alkatrész garancia ideje az új alkatrész átvétele után kezdődik újra.

4.10 A jótállási idő hatálya alá tartozó termékhibákért való felelősségi jogok elévülnek, ha azok a jótállási időn belül nem voltak érvényesítve.

4.11 A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely alatt az áru reklamáció alatt volt. A jótállási idő hatálya alá tartozó termékhibákért való felelősségi jogok elévülnek, amennyiben azok a jótállási időn belül nem voltak érvényesítve.

4.12. A 429. §, 4. bek. 513/1991 törvény 2. pontja. , módosított Kereskedelmi törvénykönyve értelmében az eladó kijelenti, hogy az eladóként és nem fogyasztóként eljáró vásárló közötti üzleti kapcsolatokban a szavatossági idő hossza esetén az eladó az áruk és szolgáltatások minőségére garanciát vállal. melynek időtartama 12 hónap.

A jótállási idő a a Ptk. IV, 4.1. pontjában feltüntetettek szerinti rendelkezései alapján kezdődik.

V. Hibaszavatossági jogok gyakorlásának eljárása (Reklamáció)

5.1 A vevő a termékek, áruk vagy szolgáltatások hibáiért való felelősségét érvényesítheti a következő címen:

LP Euro Trade spol. s.r.o.

Bystrická cesta 198/52,

Ružomberok 034 01,

SLOVAKIA

vevő személyes panasztételi jogával bármikor élhet az eladó bármely olyan telephelyén, ahol a panasz átvétele a reklamációt adódóan lehetséges, vagy az eladó székhelyén, vagy harmadik személyen keresztül, pl. szállítócégek, futárcégek, postai úton és egyéb módon.

Az eladó azt javasolja a vevőknek, hogy a reklamációhoz a reklamációs nyomtatványt használják. Az említett nyomtatvány szabadon elérhető az eladó honlapján.

Reklamáció esetén az eladó javasolja a vevőnek, hogy számlát, jótállási levet, vagy egyéb olyan okmányt biztosítson, amely igazolja a reklamált áru vagy szolgáltatás az eladótól történő megvásárlását. Az eladó javasolja a vevőnek, hogy a reklamáció benyújtásakor írja le az áru vagy a szolgáltatás hibáját.

5.1.1. Abban az esetben, ha a vevő az árut vagy szolgáltatást nem személyesen hirdeti meg, az eladó javasolja a vevőnek, hogy az árut, az áru hibájának részletes leírásával, valamint az áru megvásárlását igazoló okirattal együtt küldje el az eladó számára (mint például fizetési bizonylat, számla, jótállási levél) és ennek oka a reklamációs folyamat felgyorsulása érdekében.

5.1.2 Reklamáció esetén javasoljuk az áru ajánlott levélben történő elküldését. Az eladó azt javasolja, hogy ne küldje el az árut utánvéttel, amelyet az eladó nem fogad el.

5.1.3.Az eladó a reklamáció benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a fogyasztónak. Amennyiben a reklamáció távközlési eszközzel történik, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a fogyasztóhoz a reklamáció visszaigazolását; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció feldolgozásáról szóló dokumentummal együtt kell kézbesíteni; a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást nem kell kézbesíteni, amennyiben a fogyasztónak lehetősége van a reklamáció érvényesítését más módon igazolni.

5.1.4. Az eladó a reklamáció kezeléséről legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a reklamáció ügyintézéséről szóló okirattal együtt köteles írásbeli bizonylatot kiállítani, amennyiben annak határideje attól a naptól kezdett telleni, amikor a reklamált terméket az eladó átvette.

5.1.5. A reklamáció ügyintézése a reklamációs eljárás megszüntetését jelenti a kijavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszaküldésével, a termék árából megfelelő kedvezmény megfizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással, ill. indokolt elutasítással,

5.2 A reklamáció kezelése a fogyaztói jog szabályozása szerint nem érinti a fogyasztót a külön kártérítési jog érvényesítésére.

5.3 Az eladó köteles meghatározni a követelés rendezésének módját a 250/2007-es törvény 2. §-sa szerinti m) pontja alapján. hatályos megfogalmazásában (panaszkezelés a kijavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszaküldésével, a termék árából megfelelő kedvezmény megfizetésével, a reklamációs eljárás megszüntetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással, ill. indokolt elutasítással) haladéktalanul, valamint összetett esetekben legkésőbb a követelés benyújtásától számított 3 munkanapon belül, Indokolt esetben, különösen, ha a termék, a szolgáltatás állapotának teljes műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül.

A reklamáció ügyintézési módjának meghatározása után a reklamáció azonnali feldolgozásra kerül, indokolt esetben a későbbiekben is feldolgozható; azonban a reklamáció feldolgozása nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál.

Az eladó a panasz tárgyát a reklamáció benyújtásának napját követő napon veszi át, így a panasz e bekezdés szerinti kezelésének határideje attól a naptól kezdődik, amikor az eladó a panasz tárgyát átveszi; de legkésőbb attól a pillanattól kezdve, amikor az eladó a reklamáció tárgyának átvételét lehetetlenné teszi, vagy megakadályozza.

A panaszkezelési határidő lejárta után a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogosult a terméket (panasz tárgyát) új termékre kicseréltetni.

5.4. Amennyiben a fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapon belül reklamált a termékkel kapcsolatban, az eladó a reklamációt annak elutasításával csak szakmai elbírálás alapján tudja kezelni; a szakértői értékelés eredményétől függetlenül a fogyasztó a szakértői értékelés költségeit, illetve a szakértői értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeket nem köteles megtéríteni.

5.5 Amennyiben a fogyasztó a vásárlástól számított 12 hónapon belül reklamációt nyújtott be a termékkel kapcsolatosan és az eladó azt elutasította, a reklamációt elbíráló személy köteles a panaszkezelési okiratban megjelölni, hogy a fogyasztó kinek küldheti el a terméket szakértői átvizsgálásra.

Amennyiben pedig a terméket kijelölt személyhez küldik szakértői átvizsgálásra, ez esetben a szakértői értékelés költségei, valamint minden egyéb a hozzá kapcsolódó költség az eladót terheli, a szakértői értékelés eredményétől függetlenül.

Amennyiben a fogyasztó szakmai elbírálással bizonyítja az eladó hiba miatti felelősségét, újra érvényesítheti a reklamációját; a szavatossági idő a szakértői értékelés elvégzése során nem jár le. Az eladó a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül köteles megtéríteni a fogyasztónak a szakértői értékeléssel kapcsolatos költséget, valamint a termék átvizsgálásával kapcsolatosan felmerült költséget.

A reklamáció elutasítása legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül történik meg.

Az újonnan beadott reklamáció nem utasítható el

5.6 A fogyasztónak jogában áll a termék és szolgáltatások hibáiért való felelősséggel kapcsolatos törvényes jogainak érvényesítésére, mely a reklamált termékkel kapcsolatosan felmerülő szükséges költségek (különösen a reklamált termék feladásakor fizetett postaköltség) megtérítésére. A termék vagy szolgáltatás hibája miatti szerződéstől való elállás esetén a fogyasztónak joga van az elállás költségeinek megtérítésére is.

5.7. A szakértői értékelés követelményei a jelen cikk 5.4. pontja értelmében:

a szakértői kiértékelésnek tartalmaznia szükséges:

a) a szakértői kiértékelést végző személy azonosítását,

b) az átvizsgált termék valódi azonosítását,

c) a termék állapotának leírását,

d) a kiértékelés eredményét,

e) a szakértői kiértékelés elkészítésének időpontját.

5.8 Amennyiben a termék jelleme ezt lehetővé teszi, a fogyasztó reklamációja során a terméket az eladónak (megjelölt személynek) adja át.

Ha a termék jellege nem teszi lehetővé a termék eladóhoz (megjelölt személyhez) történő eljuttatását, a fogyasztó kérheti a hiba elhárítását a termék helyén, vagy megállapodhat az eladóval (megjelölt személlyel) reklamáció esetén a termék szállításának módjáról.

Amennyiben a termék jelleme nem teszi lehetővé a termék eladóhoz (megjelölt személyhez) történő eljuttatását, a fogyasztó kérheti a hiba elhárítását a termék helyszinén, vagy megállapodhat az eladóval (megjelölt személlyel) reklamáció esetén a termék szállításának módjáról.

5.9 Nem számítódik bele a jótállási időbe a kellékszavatossági jog érvényesítése addig az időpontig eltelt idő, ameddig a vevő a javítás befejezését követően köteles volt a terméket átvenni. Az eladó köteles tájékoztatni a vevőt a jog érvényesítésének időpontjáról, valamint a javításról és annak időtartamáról.

VI. A vevő jogai a kellékszavatossági jogok érvéyesítése során

6.1 Amenyiben eltávolítható hibáról van szó, a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

6.2. A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha ez az eladó számára az árat tekintve indokolatlan költséggel nem jár. az árut vagy a hiba súlyosságát érintően.

6.3.Az eladó a hibás terméket a hiba elhárítása helyett mindig hibátlanra cserélheti, ha ez a vevő számára nem okoz komolyabb nehézséget.

6.4.Ha olyan hibáról van szó, amely nem távolítható el, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes termékként való használatát, a vevőnek joga van a terméket kicseréltetni, vagy a szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok a vevőt illetik meg, ha a hibák eltávolíthatók, de ha a hiba kijavítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

.6.5 Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevőnek joga van a termék árából megfelelő engedményre.

VII. Záró rendelkezések

7.1 A feltüntetett reklamáció kezelési eljárás az említett weboldalon található. Az Általános Szerződési Feltételek, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok és utasítások szerves részét képezik. Nyomtatványok – Általános üzleti feltételek, valamint a feltüntetett weboldal személyes adatainak védelmére vonatkozó alapelvek és utasítások az eladó weboldalán vannak közzétéve.

7.2 A reklamációs eljárás megváltozása esetén a vevő és az eladó közötti kapcsolatra az adásvételi szerződés megkötésekor, annak megszűnéséig érvényes és hatályos reklamációs eljárás az irányadó.

7.3. A feltüntetett reklamációs szabályzat az eladó honlapján való közzététel időpontjától kezdődően lép érvénybe, 2022.11.12.

Ez az online webáruház http://www.pravoeshopov.sk bizonyítvánnyal rendelkezik

TOP
KOSÁR 0