Trendové dámské modely pro každou příležitost. Přečtěte si více.
Oblíbené pánské modely v nových barvách. Přečtěte si více.

Kolekcia SS20 až do 50% zľava. Prečítajte si viac.

Rýchle a rozšírené vrátenie.

Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ A SOUBORECH COOKIE

/ Zásady ochrany osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů
poskytnuté správcem subjektu údajů při shromažďování osobních údajů od subjektu údajů a oznámení o cookies na eclogs.store /

I. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje provozovatele jsou:

Obchodní název: LP Euro Trade spol. s r. o.
Sídlo společnosti: Bystrická cesta 198/52, Ružomberok 034 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka č. 73948/L.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 52878821
DIC: 2121173230
ČÍSLO DPH: SK2121173230
Bankovní účet: SK7911000000002947083055
Prodávající je plátcem DPH /daň z přidané hodnoty/.

1.2 Emailový kontakt a telefonní kontakt na provozovatele je:

E-mail: info@eclogs.store
Telefon: +421 903 349 510

1.3 Adresa Provozovatele pro zasílání písemností:

Bystrická cesta 198/52, Ružomberok 034 01, Slovenská republika.

1.4. Správce tímto v souladu s § 13 odst. 1 a 2 zákona o zpracování osobních údajů. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES GDPR (dále jen „Nařízení“), dále v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje subjektu údajů – ( kupujícímu ), od kterého provozovatel ( prodávající ) získává osobní údaje, které se ho týkají, následující informační pokyny a vysvětlení:

II. Odkazy

2.1.Tyto zásady ochrany osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů jsou součástí všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na webových stránkách prodávajícího.

2.2.V souladu s § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, které by se prodávající zavázal dodržovat, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, a to ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se s nimi spotřebitel může seznámit nebo získat jejich znění.

III. Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie. Pokyny a vysvětlení souborů cookie, skriptů a pixelů

3.1 Provozovatel webových stránek poskytuje následující stručné vysvětlení funkce souborů cookie, skriptů a pixelů:
3.1.1. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Pomocí tohoto souboru webová stránka uchovává po určitou dobu informace o vašich úkonech a preferencích (jako je přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazení), takže je při příští návštěvě webové stránky nebo při procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu zadávat
Skript je část programového kódu, která slouží ke správnému a interaktivnímu fungování webové stránky. Tento kód běží na serveru provozovatele nebo ve vašem zařízení.
Pixely jsou malé, neviditelné texty nebo obrázky na webové stránce, které slouží ke sledování návštěvnosti webových stránek. Aby se tak mohlo dít, ukládají se prostřednictvím pixelů různé údaje.
3.1.2. Soubory cookie se dělí na

Technické nebo funkční soubory cookie – zajišťují správné fungování webových stránek provozovatele a jejich používání. Tyto soubory cookie se používají bez souhlasu.
Statistické soubory cookie – Provozovatel získává statistické údaje o používání svých webových stránek. Tyto soubory cookie se používají pouze se souhlasem.
Marketingové/reklamní soubory cookie – slouží k vytváření reklamních profilů a podobným marketingovým aktivitám. Tyto soubory cookie se používají pouze se souhlasem.
3.2. Jakým způsobem lze soubory cookie ovládat:
3.2.1. Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo mazat podle vlastního uvážení – podrobnosti naleznete na stránkách aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve vašem počítači nebo jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jejich ukládání zabránily.
3.3.Webové stránky provozovatele používají následující soubory cookie,:

Všechny soubory cookie používané Provozovatelem lze nalézt na adrese https://www.cookieserve.com/ po zadání webové adresy Provozovatele https://www.eclogs.store.
Technické nebo funkční soubory cookie – k těmto informacím má přístup Provozovatel webových stránek. Soubory cookie trvají 5 let.
Statistické soubory cookie – k informacím má přístup Provozovatel webových stránek. Soubory cookie trvají 5 let.
Marketingové a reklamní soubory cookie – k informacím má přístup Provozovatel webových stránek. Soubory cookie trvají 5 let.
3.3.1. Soubory cookie zpřístupněné třetím stranám:

Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008.
Facebook Pixels: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

IV. Zpracovávané osobní údaje

4.1.Provozovatel na svých webových stránkách zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, domácí telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje získané ze souborů cookie, IP adresy.

V. Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

5.1. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Kontakt: info@eclogs.store, Tel. č.: +421 903 349 510

5.2. Provozovatel, je zároveň prodávajícím ve smyslu pojmu uvedeného ve Všeobecných obchodních podmínkách této webové stránky.

VI. Účely zpracování osobních údajů subjektu údajů a doba trvání zpracování osobních údajů

6.1.Účelem zpracování osobních údajů subjektu údajů je zejména:
6.1.1.registrace, vytváření a zpracování smluv a údajů o klientech za účelem uzavírání smluv s třetími stranami.
6.1.2.zpracování účetních dokladů a dokumentů souvisejících s podnikatelskou činností provozovatele.
6.1.3.dodržování právních předpisů ve vztahu k archivaci dokladů a písemností, např. podle zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů.
6.1.4.činnost Provozovatele v souvislosti s plněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotčené osoby.
6.1.5. zpravodajství, marketing a podobné reklamní aktivity provozovatele. Pokud Subjekt údajů souhlasí s marketingovými a obdobnými reklamními aktivitami Provozovatele.
6.2. Osobní údaje Subjektu údajů budou Provozovatelem uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následnou archivaci ve smyslu zákonných lhůt uložených Provozovateli právními předpisy. Pokud Subjekt údajů udělil souhlas se zasíláním reklamních e-mailů a obdobných nabídek, budou osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány pro tyto účely do doby, než Subjekt údajů svůj souhlas odvolá. Maximálně však po dobu 10 let.

VII. Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektu údajů

7.1 Pokud správce provádí zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, bude toto zpracování zahájeno až poté, co subjekt údajů udělí svůj souhlas.

7.2 Pokud Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy a s tím související dodávky zboží, výrobků nebo služeb. Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, jinak nelze plnění zajistit. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů subjektu údajů bude nebo alespoň může být:

8.1.1.statutární orgány nebo jejich členové Správce.

8.1.2.osoby vykonávající pro Správce pracovní činnost v pracovním nebo obdobném poměru.

8.1.3.obchodní zástupci Provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění jeho úkolů. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele považují všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8.1.4. Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú aj spolupracovníci, obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri Prevádzkovateľa, najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť poskytujúca služby vývoja a údržby softvéru, spoločnosť poskytujúca právne služby Prevádzkovateľovi, spoločnosť poskytujúca poradenské služby Prevádzkovateľovi, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a doručovanie produktov kupujúcim a tretím stranám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a iné spôsoby platby.

8.1.5. Príjemcom osobných údajov budú aj súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady a iné štátne orgány, ak tak ustanovuje zákon. Pričom osobné údaje bude Prevádzkovateľ poskytovať uvedeným orgánom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.1.6. Zoznam tretích strán – sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 – třetí subjekt poskytující dopravní služby.

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498 – třetí subjekt poskytující přepravní služby.

General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika – třetí osoba poskytující přepravní služby.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24, Boulevard Royal, 2449, LUXEMBURG, Lucembursko – poskytovatel platební brány třetí strany.

DAVO economy s. r. o., Mlynská 230/15 034 01 Ružomberok – třetí strana poskytující účetní služby.

IX. Informace o zpřístupnění osobních údajů třetím zemím a době jejich uchovávání:

9.1.Nepoužije se. Správce nepředává osobní údaje osob do třetích zemí.

X. Poučení o existenci příslušných práv subjektu údajů:

10.1.Dotčená osoba má mimo jiné tato práva:

10.1.1.Ustanovením 10.1 nejsou dotčena ostatní práva subjektů údajů.

10.1.2. Právo subjektu údajů na přístup k údajům podle článku 15 nařízení, které zahrnuje: 10.1.1. Právo na přístup k údajům podle článku 15 nařízení:

právo získat od správce údajů potvrzení, zda zpracovává osobní údaje subjektu údajů, a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně, pokud jsou zpracovávány, má právo zjistit jejich obsah a požadovat od Správce údajů informace o důvodu jejich zpracování, zejména pak informace o o důvodu jejich zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, o předpokládané době uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, o informacích o kritériích pro její stanovení, 1. a 4. Nařízení a v takových případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů, o vhodných zárukách podle čl. 46 Nařízení týkajících se předávání osobních údajů, pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3.právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, avšak za předpokladu, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob.

10.1.4.právo Subjektu údajů na opravu dle čl. 16 Nařízení, které zahrnuje právo: aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se Subjektu údajů; právo na doplnění neúplných osobních údajů Subjektu údajů, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení Subjektu údajů; právo Subjektu údajů na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení, které zahrnuje právo:

10.1.5.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa dotýkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě je zpracování prováděno, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1. Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2. Nařízení, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému správce údajů podléhá, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. nařízení;

10.1.6.právo Správce údajů, který zveřejnil osobní údaje Subjektu údajů, přijmout přiměřená opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření, aby informoval ostatní Správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že je Subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopií nebo replik, Právo na výmaz osobních údajů však obsahuje práva podle čl. 17 odst. 1 a 2. Nařízení nevzniká, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

10.1.7.uplatňovat právo na svobodu projevu a informací.

10.1.8.ke splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

10.1.9.z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) Nařízení a čl. 9 odst. 3. Nařízení.

10.1.10.pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v čl. 17 odst. 1. nařízení znemožní nebo vážně ztíží dosažení účelu takového zpracování osobních údajů; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

10.1.11.právo Subjektu údajů na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení, které zahrnuje:

10.1.12.právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v jednom z následujících případů: subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit, zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití, správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1. Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů;

10.1.13.právo, pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, na zpracování těchto omezených osobních údajů pouze se souhlasem Subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu, s výjimkou uložení;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů.;

10.1.15.právo Subjektu údajů na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle čl. 19 Nařízení, které zahrnuje: právo Správce údajů oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, jakoukoli opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle čl. 16, čl. 17 odst. 1 Nařízení. 1 a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo Správce informovat subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud o to subjekt údajů požádá;

10.1.16.právo Subjektu údajů na přenositelnost údajů podle čl. 20 Nařízení, které zahrnuje: právo získat osobní údaje týkající se Subjektu údajů, které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, pokud:

a/ zpracování je založeno na souhlasu Subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a zároveň

b/ zpracování se provádí automatizovaně a současně:

10.1.17.právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob;

10.1.18.právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné;

10.1.19.právo Subjektu údajů vznést námitku podle článku 21 Nařízení, které zahrnuje:

10.1.20.právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace Subjektu údajů proti zpracování jeho osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně práva vznést námitku proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21.v případě uplatnění práva kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace Subjektu údajů proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu 1 písm. b) GDPR, má Subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. (e) nebo f) Nařízení, včetně práva vznést námitku proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení, právo na to, aby Správce dále nezpracovával osobní údaje Subjektu údajů, ledaže Správce prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

10.1.22.právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nesmí být osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

10.1.23.v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací;

10.1.24.právo vznést z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu;

10.1.25.právo Subjektu údajů na automatizované individuální rozhodování podle článku 22 Nařízení, které zahrnuje:

10.1.26.právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou podle čl. 22 odst. 2. Nařízení [tj. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů,

10.1.27. povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů; nebo (c) založeno na výslovném souhlasu Subjektu údajů.

XI. Poučení o právu subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – zcela nebo zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu operace (operací) zpracování, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu ostatních operací zpracování zůstává nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu (účelů) zpracování, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu ostatních účelů zůstává nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů uplatnit v listinné podobě na adrese Správce zapsané jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě elektronickými prostředky (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce uvedenou v identifikaci Správce v tomto dokumentu).

XII. Poučení o právu subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu:

12.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s nařízením, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.
Subjekt údajů má právo být dozorovým úřadem, kterému byla stížnost podána, informován o průběhu a výsledku stížnosti, včetně možnosti domáhat se soudní nápravy podle článku 78 nařízení.

12.2.Dozorovým úřadem ve Slovenské republice je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

XIII. Informace týkající se automatizovaného rozhodování, včetně profilování:

13.1. Vzhledem k tomu, že se v případě Správce nejedná o zpracování osobních údajů Subjektu údajů formou automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4, budou osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 2 písm. f) Nařízení, není Správce povinen poskytovat informace podle čl. 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Subjekt údajů. Neuplatňuje se.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady ochrany osobních údajů a upozornění na ochranu osobních údajů a cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad pro podávání stížností. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád této webové stránky jsou zveřejněny na doméně webové stránky prodávajícího.


14.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Internetových stránkách Prodávajícího dne 11. 11. 20022.

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

TOP
NÁKUPNÍ KOŠÍK 0