Trendové dámské modely pro každou příležitost. Přečtěte si více.
Oblíbené pánské modely v nových barvách. Přečtěte si více.

Kolekcia SS20 až do 50% zľava. Prečítajte si viac.

Rýchle a rozšírené vrátenie.

Reklamační řád

POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
internetového obchodu eclogs.store

I. Obecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 102 /2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, ve znění pozdějších předpisů. A upravuje právní vztah mezi prodávajícím, kterým je:
1.2. Prodávající je společnost
Obchodní firma: LP Euro Trade spol. s r.o.
Sídlo: Praha 1, Václavské nám: Bystrická cesta 198/52, Ružomberok 034 01, Slovenská republika
Zapsaná v rejstříku Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka č. 73948/L.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 52878821
DIC: 2121173230
ČÍSLO DPH: SK2121173230
Bankovní účet: SK7911000000002947083055
Prodávající je plátcem DPH /daň z přidané hodnoty/.

(dále také jen „prodávající“) a každá osoba, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízených prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího a která vystupuje v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího, tohoto reklamačního řádu a příslušných právních předpisů definujících spotřebitele, ve smyslu platných právních předpisů Slovenské republiky, zejména následujících zákonů: zákon č. 634/1992 Sb. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.3.E-mailový kontakt a telefonní kontakt na prodávajícího je:
E-mail: info@eclogs.store
Tel: +421 903 349 510

1.4.Adresa pro zasílání dokumentů, reklamací, odstoupení od smlouvy apod. je:
Bystrická cesta 198/52, Ružomberok 034 01, Slovenská republika.

1.5. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitelem, při uplatňování práv z vad věci (zboží) nebo služby na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku s prodávajícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího eclogs.store.
1.6. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího nebo jiného prostředku komunikace na dálku.
1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
1.8. Tento reklamační řád upravuje právní vztahy mezi Kupujícím, který je spotřebitelem, a Prodávajícím. S výjimkou ustanovení bodu 4.12 tohoto reklamačního řádu (vyjádření Prodávajícího k záruční době v případě, že Kupující nejedná v postavení spotřebitele).
1.9. Produkty (dále také jen „Věci“ nebo „Produkty“) jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a jsou také zveřejněny na Internetových stránkách Prodávajícího.

II. Odkazy

2.1. Na vztahy vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i na další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitelé), se kromě obecných ustanovení zákona č. 40 vztahují obecná ustanovení zákona č. 40. /1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, také zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.
2.2. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti /osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. s výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto reklamačního řádu (vyjádření prodávajícího k záruční době v případě, že kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

2.3. Podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, ke kterým by se Prodávající zavázal, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel vymezujících chování Prodávajícího, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, a to ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci), které se prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi spotřebitel může seznámit nebo získat jejich znění.

III. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobků (zboží a služeb)

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v požadované kvalitě, množství a bez vad (věcných, právních).
3.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaná věc nebo služba při převzetí kupujícím. V případě, že zboží není používáno, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Prodávající doporučuje kupujícímu, aby vady zboží nebo služby uplatnil u prodávajícího bez zbytečného odkladu. V případě použitého zboží prodávající neodpovídá za vady způsobené jeho používáním nebo opotřebením. V případě zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena sjednána.
3.3. Kupující je oprávněn si prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

IV. Záruční doba

4.1.Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční lhůty začínají běžet od okamžiku převzetí předmětu nebo služby kupujícím.
4.2. Nejedná-li se o věc, která se rychle kazí, nebo o věc použitou, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba činí 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní přiloženém uvedena doba používání, neskončí záruční doba před uplynutím této doby.
4.3. Jedná-li se o použitou věc, může si kupující s prodávajícím dohodnout i kratší záruční dobu, nejméně však 12 měsíců.
4.4. U věcí, které jsou určeny k dlouhodobému užívání, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba delší než 24 měsíců se může vztahovat i pouze na část předmětu.
4.5 Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemně (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vystavit doklad o koupi.
4.6. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku nad rámec záruky stanovené tímto zákonem. Prodávající v záručním listě uvede podmínky a rozsah takové záruky.

4.7.Záruční lhůty začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li být předmět koupě uveden do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení předmětu koupě do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí předmětu koupě a řádně a včas poskytl potřebnou součinnost k provedení servisu.
4.8. V případě výměny věci za novou věc začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nové věci.
4.9.Pokud je vyměněna část nové věci, pokud to povaha věci umožňuje. Záruční doba na tuto část začíná znovu běžet od převzetí nové položky. Totéž platí, je-li vyměněna část položky, na kterou byla poskytnuta záruka.
4.10. Práva z odpovědnosti za vady věci, na kterou se vztahuje záruční doba, zanikají, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.11.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

4.12. Prodávající v souladu s § 429 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi prodávajícím a kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, přebírá prodávající záruku za jakost zboží a služeb v délce 12 měsíců.
Záruční doba začíná běžet v souladu s ustanovením čl. IV bodu 4.1 tohoto reklamačního řádu.

V. Postup při uplatňování odpovědnosti za vady (reklamace)

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží, zboží nebo služby u společnosti LP Euro Trade spol. s r. o., Bystrická cesta 198/52, Ružomberok 034 01, Slovenská republika.
Kupující může uplatnit právo z odpovědnosti za vady vždy osobně v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle prodávajícího, případně prostřednictvím třetích osob, např. přepravních společností, zásilkových společností, Slovenské pošty apod. Prodávající doporučuje kupujícímu využít k uplatnění reklamace reklamační formulář. Uvedený formulář je volně přístupný na webových stránkách Prodávajícího.

Při uplatnění reklamace Prodávající doporučuje Kupujícímu předložit fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující nákup reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby při uplatnění reklamace popsal vadu zboží nebo služby.


5.1.1. Pokud Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby pro urychlení reklamačního řízení zaslal zboží spolu s podrobným popisem vady zboží a dokladem prokazujícím nákup zboží u Prodávajícího (např. doklad o zaplacení, faktura, záruční list).


5.1.2. V případě reklamace doporučujeme zaslat zboží doporučeně. Prodávající nedoporučuje zasílat zboží na dobírku, která nebude Prodávajícím přijata.

5.1.3.Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je Prodávající povinen doručit Spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; nelze-li potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li Spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.


5.1.4. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s potvrzením o uplatnění reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne doručení předmětu reklamace Prodávajícímu.

5.1.5. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jeho odůvodněným zamítnutím,


5.2 Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3. Prodávající je povinen stanovit způsob vyřízení reklamace dle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo ztíží převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.4. Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od jeho zakoupení, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze po spotřebiteli požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiných nákladů spojených s odborným posouzením. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.


5.5. Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících ode dne jeho zakoupení a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřizovala, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel výrobek zaslat k odbornému posouzení. Pokud je výrobek zaslán určené osobě k odbornému posouzení, náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré další účelně vynaložené náklady s tím spojené, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li spotřebitel odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; po dobu provádění odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinen spotřebiteli do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace uhradit veškeré náklady vynaložené na znalecký posudek, jakož i veškeré přiměřené náklady s ním spojené. Opětovně uplatněný nárok nelze zamítnout.


5.6. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při zasílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží nebo služby má spotřebitel rovněž právo na úhradu nákladů spojených s tímto odstoupením.


5.7. Požadavky na odborné posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:
Odborné posouzení musí obsahovat:
a) Odborné posouzení musí obsahovat: a) identifikaci osoby, která odborné posouzení provádí,

(b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

(c) popis stavu výrobku,

(d) výsledek posouzení,

(e) datum provedení odborného posouzení.

5.8.Pokud to povaha výrobku umožňuje, spotřebitel při uplatnění reklamace předá výrobek prodávajícímu (určené osobě). Neumožňuje-li to povaha výrobku předání výrobku Prodávajícímu (určené osobě), může spotřebitel při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady v místě, kde se výrobek nachází, nebo se s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout na způsobu přepravy výrobku.


5.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující povinen věc po provedení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o době, kdy kupující právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

VI. Práva kupujícího při uplatňování práv z odpovědnosti za vady

6.1. Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

6.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada pouze součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3.Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6.4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže věc řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

6.5. Vyskytnou-li se jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tyto Zásady podávání stížností jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů této Webové stránky jsou zveřejněny na doméně Webové stránky Prodávajícího.


7.2. V případě změny Reklamačního řádu se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí Reklamačním řádem platným a účinným v době uzavření Kupní a Prodejní smlouvy, a to až do jejího ukončení.


7.3. Tento reklamační řád je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího dne 12. 11. 2022.

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

TOP
NÁKUPNÍ KOŠÍK 0